Missie

Elk kind goed Daltononderwijs!

Visie

Onze school is een Daltonschool. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan onze leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving, door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. Wij vinden de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling onze kerntaak. Om dit mogelijk te maken moet voldaan worden aan de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

De Gooise Daltonschool werkt volgens de vijf Daltonkernwaarden, zoals die door De Nederlandse Daltonvereniging op basis van de ideeën van Helen Parkhurst als uitgangspunt zijn genomen.

De 5 kernwaarden zijn:

Vrijheid &Verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid op De Gooise Daltonschool is leren het taakwerk zelf te organiseren. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Samenwerking

De Gooise Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Onze school is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Een belangrijk doel is democratisch burgerschap. De Gooise Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.​

Effectiviteit

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the school'. De founder van het Daltononderwijs Helen Parkhurst (1887-1973) wilde met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Parkhurst vond dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency krijgen leerlingen verantwoordelijkheid in handen. Parkhurst maakte in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op De Gooise Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Reflectie

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op De Gooise Daltonschool belangrijk. In de klas maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op De Gooise Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op onze school reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op directieniveau vindt reflectie over de kwaliteit van de Gooise Daltonschool voortdurend plaats.

Samenwerkende partijen