Passend onderwijs

Op De Gooise Daltonschool geven we passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden, de talenten en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze leerkrachten stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. 

In de groep stemt de leerkracht zijn handelen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Voor rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt gewerkt met basis- meer- en weer-groepen en zo nodig individuele instructie. Wij werken handelingsgericht (HGW)  De ondersteuning is gebaseerd op de zeven uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW). 

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn:
1. Ons handelen is doelgericht
2. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding
3. Onderwijsbehoeften staan centraal
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er net zoveel toe.
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.
6. De betrokkenen werken constructief samen
7. De werkwijze is systematisch en transparant

Soms heeft een kind hier aanvullende ondersteuning bij nodig in of buiten de groep. Dit doen we door het inzetten van intensieve (kortdurende) interventies. Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat ieder kind zoveel mogelijk passende ondersteuning krijgt. 

Als blijkt dat het kind ondanks de passende ondersteuning toch nog onvoldoende tot ontwikkeling komt dan kunnen wij, in overleg met u als ouders, het samenwerkingsverband (Unita) betrekken. Het uitgangspunt in ons handelen is dat wij een onderzoekende houding aannemen. Samen met u zoeken wij wat (het meest) passend is en daar blijven wij ons handelen continu op afstemmen.
 

Het Samenwerkingsverband

SWV Unita is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Alle scholen binnen deze regio, waaronder ook onze Stip-scholen, vallen vanaf 1 augustus 2014 onder dit samenwerkingsverband. Indien er een ondersteuningsvraag is voor een leerling, welke niet binnen de basisondersteuning valt, kan een multidisciplinair overleg (MDO) worden gepland. Aan dit overleg nemen naast de ouders, de leerkracht en de intern begeleider ook deskundigen deel. In het MDO zal worden besproken welke ondersteuning (onderwijsjeugdarrangement (OJA) de leerling en/of leerkracht nodig heeft. Ook in de thuissituatie kan, indien gewenst, ondersteuning geboden worden. Daarnaast kan in het MDO een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) worden afgegeven. 
 

Basisondersteuning:
Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Extra informatie is te vinden op de website van Unita: www.swvunita.nl.

De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per regio.

De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. De basisondersteuning laat zien wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. 

Schoolondersteuningsprofiel:

In het Schoolondersteuningsprofiel legt De Gooise Daltonschool tenminste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur.

In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht op het Schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

De Gooise Daltonschool zorgt dat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren.

Samenwerkende partijen