International Primary Curiculum (IPC)

Bij IPC staat het effectief leren centraal vanuit de leerdoelen. Ook zijn leerlingen bezig met ontdekken en leren wat hun talenten zijn. Ze leren begrip te hebben voor elkaar en zich te verplaatsen in de belevingswereld van anderen. Zij hebben veel ruimte om de leerdoelen van het thema op eigen wijze te behalen. De afgelopen drie jaar heeft IPC Nederland ons ondersteunt bij de invoering van deze werkwijze.

IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. IPC omvat niet de Nederlandse taal en rekenen. Voor deze vakken gebruiken wij reguliere methodes. Voorbeelden van thema's zijn huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen.

Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. IPC werkt vanuit zogenaamde units. IPC heeft een vaste structuur. In elke unit zullen de kinderen deze structuur in vaste volgorde doorlopen. Deze structuur geeft de kinderen en de leerkracht houvast en bevordert het leren.

Voor elke bouw zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind. Een unit of work bestaat uit een centraal thema (bijv. Olympische spelen, vakantie, speelgoed, tijd-detectives) en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort.

In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren tegen een onderwerp aan te kijken. Er wordt altijd gezocht naar de verbinding tussen historische, geografische, natuur/technische aspecten. Beeldende vorming wordt ook gekoppeld aan de units.

De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. In de rol van de leerkracht ligt de nadruk komen te liggen op het faciliteren van het leren in plaats van het klassikaal doceren. In de meerderheid van de units wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het onderwerp en Nederland. Op deze manier wordt de leerstof zodanig gericht dat zowel aan de kerndoelen van de Nederlandse Inspectie als aan die van het IPC wordt voldaan.

Bij IPC hoort een toets systeem, het assessment for learning. Dit is er met name op gericht om informatie te verzamelen die zowel de leerkracht als de kinderen helpt om het volgende stapje in het leerproces te zetten. Daarnaast wordt er op verschillende manier in beeld gebracht wat er aan kennis is opgedaan. (toetsen, werkstukken, spreekbeurten, etc).

Samenwerkende partijen